วว.จับมือ กนอ. เสริมขีดความสามารถบุคลากร และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อภาคอุตสาหกรรม  ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เปิดเผยว่า วว.ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  เพื่อดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาพร้อมกับสร้างนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี

รวมทั้งบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อภาคอุตสาหกรรม    ส่งเสริมขีดความสามารถบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมรองรับนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น  ตลอดจน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันรวมถึงลดต้นทุนของการประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  ภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  โดยมีกรอบระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ด้านดร.วีรพงศ์   ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. กล่าว ว่า ขณะนี้การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  จำเป็นต้องหาองค์ความรู้ หรือ KnowHow ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยขับเคลื่อนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย  โดยเฉพาะอุตสาหกรรม New S-curve  โดย วว. นั้นเป็นหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยหลากหลายทั้งเรื่องข้าว ยางพารา ที่สามารถสนองตอบต่อนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   ส่วนงานบริการทางวิทยาศาสตร์ฯ ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรม สำหรับความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นี้ นับเป็นการสร้างโอกาสที่จะได้ร่วมมือกันพัฒนางานร่วมกันต่อไปในอนาคต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews