กระทรวงอุตสาหกรรมย้ำผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายยืนยันลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทย ล่าสุดเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ บางปู เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ยานยนต์อนาคต

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่สถาบันยานยนต์ สำนักงานบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการภาครัฐและประชาชนทั่วไป อีกทั้งสนับสนุนด้านนวัตกรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ส่วนนโยบายต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์ตามประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลนั้น ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่ต่อยอดมาสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าถือว่าเดินมาถูกทางแล้ว และได้รับการตอบรับจากค่ายรถยนต์หลายค่ายที่จะมาลงทุนผลิต

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้มีรถยนต์หลายค่ายให้ความสนใจที่จะลงทุนผลิตรถยนต์ไฮบริดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมและบางค่ายสนใจที่จะผลิตรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด นับเป็นการต่อยอดภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยภาพรวมปีนี้ประเทศไทยจะมียอดผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านคัน ส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศ สำหรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้น ล่าสุดยอดจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก พบว่ามีประมาณ 80,000 คัน ในจำนวนนี้ประมาณร้อยละ 90 เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้า ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น

นายสมชาย กล่าวว่า ภาพรวมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกมียอดรวมประมาณ 2 ล้านคัน ส่วนใหญ่ใช้ในประเทศจีน มีสัดส่วนยังน้อยมาก คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากฟอสซิลหรือน้ำมันแล้ว รถยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.5 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม รถยนต์ไฟฟ้ามีความก้าวหน้าในนวัตกรรมอย่างรวดเร็วเห็นได้จากเดิมรถยนต์ไฟฟ้าสามารถวิ่งระยะทาง 80 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟฟ้าหนึ่งครั้ง และเพิ่มเป็น 200 กิโลเมตร และ 500 กิโลเมตร ล่าสุดปัจจุบันต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

สำหรับศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามีแผนดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 – 2563 สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาและสร้างความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวิจัยเรื่องการออกแบบและแพคแบตเตอรี่ไฟฟ้าต้นแบบสำหรับรถยนต์นั่ง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีศึกษาเทคโนโลยีและชิ้นส่วนสำคัญในยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาเทคโนโลยีอุปกรณ์การประจุไฟฟ้าและความปลอดภัย

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านอุปทานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดการส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าและสถานีให้บริการประจุไฟฟ้า ทั้งนี้ การส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องเสนอโครงการเป็นแผนงานรวม ประกอบด้วย การประกอบรถยนต์ การผลิตชิ้นส่วนสำคัญ ได้แก่ มอเตอร์ แบตเตอรี่ ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่และระบบควบคุมการขับขี่ นอกจากนี้ จะต้องมีแผนการจัดการแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วและที่สำคัญ คือ ต้องมีแผนการพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศเพื่อก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทยด้วย

สำหรับด้านโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติบนพื้นที่ 1,200 ไร่ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศเป้าหมายการลงทุนผลิตยานยนต์แห่งอนาคต โดยศูนย์ทดสอบยานยนต์แห่งนี้จะเปิดดำเนินการเฟสแรกภายในเดือนมีนาคม 2561 และในช่วงเวลาเดียวกันนี้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ดำเนินการด้านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยมาตรฐานที่ดำเนินการเสร็จ คือ มาตรฐานเต้ารับ-เต้าเสียบ (มอก. 2749) และอยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐานอื่น ๆ ได้แก่ มาตรฐานระบบการประจุไฟฟ้า มาตรฐานความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้าและมาตรฐานแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังดำเนินการโครงการเพื่อส่งเสริมการติดตั้งอุปกรณ์ประจุไฟเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งด้วย- สำนักข่าวไทย